Opleidingen en trainingen

Opleiding integrale schuldhulpverlening
Voor (beginnende) schuldhulpverleners en klantmanagers (nader te bepalen aantal dagen)
Steeds meer mensen hebben problematische schulden en steeds meer huishoudens raken hierdoor in moeilijkheden. Tijdig ingrijpen en professionele begeleiding kunnen een uitzichtloze schuldsituatie voorkomen. De primaire verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mensen met schulden ligt met ingang van 1 juli 2012 met het in werking treden van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) bij de gemeenten. Zij geven hier op uiteenlopende wijzen invulling aan, binnen de minnelijke en wettelijke kaders. Ongeacht de invulling en rolverdeling, blijft de deskundige schuldhulpverlener met goede communicatieve vaardigheden een essentiële rol spelen. Deze opleiding biedt de ideale basis om als schuldhulpverlener aan de slag te gaan.
De Opleiding integrale schuldhulpverlening is geaccrediteerd door het BAMw (Beroepsregister van Agogisch Maatschappelijk werkers).

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Algemene wet bestuursrecht
Voor beginnende en ervaren schuldhulpverleners (1 dag)
Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden en in 2016 geëvalueerd. Het is voor professionals op het gebied van schuldhulpverlening belangrijk om op de hoogte te zijn van de inhoud en reikwijdte van deze nieuwe wet en de doorwerking van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de inhoud van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en alle overige ontwikkelingen in hun vakgebied en de gevolgen hiervan voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Actualiteiten schuldhulpverlening
Voor beginnende en ervaren schuldhulpverleners (1 dag)
De cursus sluit aan op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied van schuldhulpverlening en biedt de mogelijkheid om antwoorden te krijgen op vragen en problemen in de uitvoeringspraktijk. De deelnemers worden voorafgaand aan de workshop in staat gesteld vragen en problemen in te brengen die gedurende de cursus worden behandeld.

Alles over schuldhulpverlening en de Wsnp (6 PE)
Voor (assistent-)beschermingsbewindvoerders en budget- en inkomensbeheerders (1 dag)
Binnen het werk van de beschermingsbewindvoerder gaat schuldhulpverlening een steeds grotere rol spelen. De cursus sluit aan op de meest recente ontwikkelingen in schuldhulpverlening die elkaar in hoog tempo opvolgen, zowel op minnelijk als wettelijk terrein. De kruisbestuiving tussen beschermingsbewindvoering en schuldhulpverlening komt uitgebreid aan de orde, op basis van de actualiteiten. Ieder half jaar wordt deze cursus op locatie in Eindhoven en Utrecht gegeven in samenwerking met De Wijsmaker.

Digital Classroom Verdieping Vrij te laten bedrag (Vtlb) (2 PE)
Voor beschermingsbewindvoerders, schuldhulpverleners en budget- en inkomensbeheerders
Voor zowel de schuldhulpverlener als de beschermings- en Wsnp-bewindvoerder vormt de rekenmethode van het Vrij te laten bedrag (Vtlb) een cruciaal onderdeel in de werkzaamheden. Aangezien ieder half jaar een nieuw rapport van de Werkgroep Rekenmethode van Recofa verschijnt, biedt Aries Solutions een digital classroom waarin de actualiteit en de achtergrond van de rekenmethode aan bod komen. Deze innovatieve online trainingsvorm is in korte tijd uitgegroeid tot een gewaardeerde mogelijkheid om vanuit een zelfgekozen locatie aan professionele ontwikkeling te werken.
De digital classroom is geaccrediteerd door de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders BPBI.

Communicatie met schuldenaren
Voor beginnende en ervaren schuldhulpverleners (1 dag)
Schuldhulpverleners krijgen in de spreekkamer te maken met allerlei typen schuldenaren. Van de schuldhulpverlener wordt gevraagd dat hij zijn werk doet, rekening houdend met die verschillen. Het gedrag van de schuldenaar – verbaal en non-verbaal – heeft invloed op de houding van de schuldhulpverlener. Tegelijkertijd heeft de houding van de schuldhulpverlener ook invloed op de schuldenaar. In deze training onderzoeken we deze wisselwerking en leert de schuldhulpverlener hier zo effectief mogelijk mee om te gaan. De cursusdag wordt gegeven in samenwerking met trainer en organisatieadviseur Pim Driendijk.

Communicatie met schuldeisers
Voor beginnende en ervaren schuldhulpverleners (1 dag)
Schuldhulpverleners krijgen te maken met een grote variatie aan schuldeisers. Behalve het onderscheid preferent – concurrent, kennen we ook formeel – informeel, coöperatief – non- coöperatief en vriendelijk – onvriendelijk. Al deze verschillen hebben invloed op het functioneren van de schuldhulpverlener en de behaalde resultaten gedurende de onderhandelingen met schuldeisers. In deze training onderzoeken we deze invloed en leert de schuldhulpverlener daar zo effectief mogelijk mee om te gaan. De cursusdag wordt gegeven in samenwerking met trainer en organisatieadviseur Pim Driendijk.

Intervisie
Voor ervaren schuldhulpverleners en teamleiders (nader te bepalen aantal bijeenkomsten)
Werkend in de praktijk van de schuldhulpverlening doet een schuldhulpverlener een schat aan ervaringen op. Het uitwisselen van die ervaringen tussen collega’s uit het vakgebied draagt bij aan deskundigheidsbevordering en professionalisering. Niet alleen het uitwisselen van ervaringen, ook het onderling bespreken van vraagstukken en problemen uit de dagelijkse praktijk genereert nieuwe inzichten en stimuleert kennisvergroting. Intervisie is een methodiek om structureel vorm te geven aan het delen, uitwisselen en bespreken van kennis, ervaringen en vraagstukken. De bijeenkomsten wordt gegeven in samenwerking met trainer en organisatieadviseur Pim Driendijk.

Coaching on the job
Voor beginnende en ervaren schuldhulpverleners (nader te bepalen aantal dagen)
Voor professionals op het gebied van schuldhulpverlening is het een voortdurende uitdaging kennis en vaardigheden om te zetten tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Tijdens de uitvoeringspraktijk kunnen allerlei kwesties aan de orde komen die vooral in de realiteit van de werksituatie om een oplossing vragen. Coaching on the job is een ideaal instrument om die vragen direct op de werkvloer te beantwoorden. Door middel van intensieve één op één coaching worden uw kwaliteiten, deskundigheid en competenties in een kort tijdsbestek vergroot en aangevuld. Aan de hand van persoongerichte feedback werkt u concreet aan uw persoonlijke en professionele ontwikkeling door het realiseren en verankeren van de door u gewenste leerdoelen.

Beleid
Met het in werking treden van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is iedere gemeente in Nederland wettelijk verplicht beleid met betrekking tot integrale schuldhulpverlening te formuleren. De gemeenteraad dient dat beleidsplan vast te stellen voor een periode van maximaal vier jaar. Aangezien de nieuwe wetgeving ook op bestuursrechtelijk vlak gevolgen heeft, dient het staande beleid ingrijpend gewijzigd te worden. Dit vraagt om specifieke kennis en expertise van alle toepasselijke wetgeving. Aries Solutions staat garant voor de zorgvuldige, stapsgewijze begeleiding van dit proces, waarin beleidsambitie direct gekoppeld wordt aan inzet van dienstverlening en instrumenten. Hierbij wordt de doelstelling van de wetgever altijd voor ogen gehouden, namelijk het waarborgen en verankeren van kwalitatief hoogstaande integrale schuldhulpverlening.

Advies
Met het in werking treden van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is iedere gemeente in Nederland wettelijk verplicht iedere inwoner toegang tot integrale schuldhulpverlening te verlenen. Dit stelt het regievoerend college verantwoordelijk voor een aantal keuzes op het gebied van doelstelling, uitvoering, inrichting, resultaatomschrijving en kwaliteitsborging. De voorwaarden waaronder dit dient te gebeuren worden vastgelegd in een duidelijke visie, uitgewerkt in het beleid. Op basis van deze keuzes worden de organisatie, werkprocessen, automatisering en samenwerking met marktpartijen en ketenpartners opnieuw vormgegeven. Aries Solutions staat garant voor de zorgvuldige, stapsgewijze begeleiding van dit complexe proces, waarin het ambitieniveau direct is gekoppeld aan inzet van dienstverlening en instrumenten. Hierbij wordt de doelstelling van de wetgever altijd voor ogen gehouden, namelijk het waarborgen en verankeren van een duurzame kwaliteitsbodem voor laagdrempelige integrale schuldhulpverlening.

Projectmanagement
In het gestaag veranderend landschap binnen het sociaal domein blijft het een boeiende uitdaging reorganisaties en hervormingen duurzaam te implementeren. Dit vraagt niet alleen om actuele kennis van de wetgeving, convenanten en beleidswijzigingen in het vakgebied, maar ook van de vereisten aan de betrokken organisaties. Daarnaast hebben deze veranderingen gevolgen voor de werknemers, voor wie de aandacht en begeleiding tijdens de omschakeling naar de nieuwe werkwijze cruciaal is. Aries Solutions faciliteert, structureert en realiseert deze transities op vakkundige wijze, waarin de directe relatie tussen burger, uitvoerder en dienstverlening altijd centraal staat.

Acteur rollenspellen
De wetgeving in het sociaal domein (waaronder de Wmo, Participatiewet en Wgs) is de laatste jaren aanzienlijk aangescherpt en benadert de burger structureel anders dan in het verleden. In die nieuwe benadering staat zelfredzaamheid van de burger centraal, waarbij de focus is komen te liggen op eigen keuzes en interne motivatie. Dit vraagt van medewerkers met klantencontacten ook een omslag. Zij dienen inzicht te verwerven in de dynamiek en mechanismen van het instrument zelfsturing. Dit geldt voor alle medewerkers, zodat de bejegening van de burger consequent en effectief blijft. Het eigen maken van deze nieuwe benadering vindt plaats tijdens praktijkdagen door middel van rollenspellen met een acteur die een grote variëteit aan mogelijke klanten of medewerkers van instanties vertolkt.

Auteur
De afgelopen jaren heb ik bijdragen geleverd aan het Tijdschrift voor Beschermingsbewind van Modus Vivendi, artikelen geschreven voor de digitale kennisbank Permanent Actueel 2.0 van Lindenhaeghe en de nieuwsbrief samengesteld voor bewindvoerders en schuldhulpverlening van Wyzer.

In de jubileumuitgave van 75 jaar Sociaal Bestek van augustus 2013 is mijn bijdrage over de toekomst van schuldhulpverlening gepubliceerd, dit naar aanleiding van een door Zorg+Welzijn georganiseerde schrijfwedstrijd.

Naast de blogs die ik schrijf op Schulden in tijden van corona, ben ik ook beschikbaar als auteur voor nieuwsbrieven, blogs, artikelen, columns en opiniestukken.